پس از چاپ

عملیات‌ پس‌ از‌ چاپ‌ به‌ دو‌ گروه‌ عمده‌ تکمیلی‌ finishing و ‌تبدیلی‌Converrting تقسیم‌ می‌‌شوند. عملیات‌ پس‌ از‌ چاپ‌ ممکن‌ است‌ به‌ منظور‌ ایجاد‌ جلوه‌ و‌ زیبایی‌ یا‌ حفاظت‌ و‌ پایداری‌ سطح‌ چاپ‌ شده‌ (یعنی‌ تکمیلی)‌ باشند.‌(مانند‌ انواع‌ ورنی‌زنی‌ و‌ وارنیش،‌ ترموگرافی،‌ برجسته‌سازی،‌ طلاکوبی،‌ سلفون‌کشی،‌ لمینیت‌ و‌ ...) گروه‌ دیگری‌ از‌ عملیات‌ پس‌ از‌ چاپ‌ حالت‌ تبدیلی‌ دارند‌ که‌ به‌ کمک‌ آنها،‌ فرم‌ چاپ‌ به‌ ابعاد‌ یا‌ حالت‌ها‌ و‌ اشکال‌ دیگر‌ تبدیل‌ می‌شود.‌ (مانند ‌ برش،‌ تا‌ و‌ سایر‌ عملیات‌ صحافی،‌ دایکات،‌ جعبه‌ چسبانی‌ و‌ ...